SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAjŮ

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 247 91 547, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174573 (dále jen „Gi Group“).

Kontaktní osoba správce Gi Group: Rocco Carlo Albanese, tel.: +420 777 442 059 e-mail:    carlo.albanese@gigroup.com

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, zejména pak pokud jde o mé jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně datum narození (je-li sděleno), a další mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Gi Group, jakožto správci osobních údajů, a které jsou uvedeny v elektronickém formuláři, mém životopise, motivačním dopise nebo jiném mnou správci poskytnutém dokumentu, a to zejména podobu (fotografii, portrét), adresu trvalého pobytu (bydliště), rodné číslo (je-li sděleno), vzdělání, pracovní zkušenosti, jazykové a jiné (speciální) znalosti, schopnosti a dovednosti apod. (dále jen „osobní údaje“).

 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25.5.2018 také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a prohlašuji, že tímto beru na vědomí a jsem poučen o svých právech podle ZOOÚ a GDPR.

V souladu se ZOOÚ jsem informován a beru na vědomí, že mám právo na informace o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mé osobě zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, tj. zejména žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V souladu s GDPR jsem informován o tom a beru na vědomí, že mám právo na transparentní přístup správce osobních údajů, právo na informace, právo na přístup k osobním údajům (právo získat potvrzení o zpracování a právo získat kopii osobních údajů), právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatického zpracování; současně beru na vědomí, že mám právo, aby moje osobní údaje byly adekvátním způsobem zabezpečeny proti neoprávněnému zpřístupnění.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje o mé osobě jsou pravdivé a že je poskytuji dobrovolně a z vlastního zájmu.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas uděluji správci Gi Group, a to pro účely:

 1. zprostředkování zaměstnání u třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele) nebo u Gi Group, včetně nezbytného sdělování osobních údajů o mé osobě třetím osobám (potenciálním zaměstnavatelům, resp. potenciálním uživatelům),
 2. účasti ve výběrových řízeních na obsazené konkrétní nabízené pracovní pozici u třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele) nebo u Gi Group a možného následného zaměstnávání mé osoby u třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele, resp. potenciálního uživatele) nebo u Gi Group,
 • dalšího evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o práci u třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele) nebo u Gi Group,
 1. kontaktování mé osoby ze strany Gi Group nebo ze strany třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele, resp. potenciálního uživatele) pokud jde o jakoukoli další nabídku zaměstnání na konkrétní pracovní pozici u třetí osoby (potenciálního zaměstnavatele) nebo u Gi Group,
 2. možné prezentace mé osoby jako kandidáta na obsazení vhodné pracovní pozice na internetových stránkách společnosti Gi Group v sekci „JOB WINDOW“, přičemž v rámci této internetové prezentace budou zveřejněny zejména údaje o mnou preferované oblasti uplatnění, možném termínu nástupu, preferované lokalitě, mzdovém (platovém) očekávání, pracovních zkušenostech, vzdělání, jazykových a jiných (speciálních) znalostech, schopnostech a dovednostech (dále jen „prezentace JOB WINDOW“); současně beru na vědomí, že pokud správci Gi Group udělím níže uvedený zvláštní souhlas k vytvoření prezentace JOB WINDOW, je správce Gi Group oprávněn prezentaci JOB WINDOW vytvořit, není k tomu však povinen.
 3. OMEZENÁ DOBA TRVÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne předání (sdělení, odeslání) osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat, resp. uplatnit právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut) nebo omezení zpracování; tato práva se uplatňují u kontaktní osoby správce Gi Group.

 1. DALŠÍ ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude pro správce Gi Group (a ve spolupráci s ním) provádět také společnost GI International srl, se sídlem Milán, Piazza IV Novembre 5, PSČ 20124, Italská republika, registrační číslo: 11629770154 (dále jen „zpracovatel“), a to zejména jeho IT oddělení a marketingové oddělení prostřednictvím svých elektronických systémů. Beru na vědomí, že zpracovatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti a závazky pro něj vyplývající ze ZOOÚ a GDPR, které budou minimálně na úrovni, na níž tyto povinnosti a závazky plní správce Gi Group.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude provádět správce a oprávněný zpracovatel, resp. oprávněný a informovaný personál správce a zpracovatele, a to jak manuálně (ručně), tak prostřednictvím nástrojů elektronických komunikací.