INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s podmínkami a účinky ustanovení článků 13 a 14 nařízení (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“), společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 247 91 547 (dále jen „GI“ nebo „Společnost“) Vám tímto, jako správce osobních údajů, poskytuje informace o účelech, metodách a o oblasti komunikace a zveřejňování osobních údajů poskytnutých zletilými kandidáty při jejich registraci prostřednictvím webových stránek GI (dále jen „Webové stránky“), na webových stránkách jiných společností a sociálních sítích, e-mailem nebo při příležitosti pohovoru se zaměstnanci GI nebo s osobami spolupracujícími s GI nebo s agenturou nebo některou z poboček agentury.

 

1.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRO REGISTRACI, VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR KANDIDÁTŮ A PRÁVNÍ RÁMEC

1.1   Vaše osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:

–  když se zaregistrujete přes Webové stránky,
–  e-mailem,
–  našimi agenturami,
–  prostřednictvím externích webových stránek nebo sociálních sítí.

1.2   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro registraci přes Webové stránky, pokud odpovíte na konkrétní oznámení o volné pracovní pozici zveřejněné na Webových stránkách, nebo předložíte dobrovolnou žádost o kandidaturu prostřednictvím Webových stránek.

1.3   Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účely popsané v bodě 1.2 je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

1.4   V případě, že odpovíte na konkrétní oznámení o volné pracovní pozici nebo v případě dobrovolné žádosti, Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely vyhledání a výběru kandidátů, konkrétně:

a.  pro umístění Vaší osoby, jakožto dočasného pracovníka u uživatele, který je naším klientem (tzv. temporary placement),
b.  pro přímé umístění u jiné třetí osoby, která je naším klientem (tzv. permanent placement),
c.  pro přímé umístění u GI,
d.  ve vztahu k aktivním politikám zaměstnanosti nebo opatřením v oblasti zaměstnanosti a/nebo ke spolupráci a/nebo partnerství s veřejnými a soukromými hospodářskými subjekty.

Vaše osobní údaje budou zpracovány rovněž proto, abychom Vám mohli posílat zprávy tradičními nebo automatizovanými způsoby komunikace, včetně zpráv o vzdělávacích iniciativách spojených s konkrétní pracovní pozicí, bez ohledu na to, zda jsou financovány našimi zákaznickými společnostmi.

Pokud odpovíte na konkrétní oznámení o volné pracovní pozici, Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i pro budoucí procesy vyhledávání a výběru pracovníků, a to v případě, že proti takovému zpracování v okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů nebo v budoucnu nevyslovíte nesouhlas. Pokud proti takovémuto zpracovávání vyslovíte svůj nesouhlas, Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze ve vztahu ke konkrétnímu výběrovému řízení, v rámci kterého jste kandidátem.

1.5   Právním základem použitelným pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely popsané v bodě 1.4 je provedení předsmluvních opatření přijatých na základě Vaší žádosti podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

1.6   Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také za účelem zjištění, výkonu nebo procesní obrany našich práv v soudním řízení.

1.7   Právním základem použitelným pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely popsané v bodě 1.6 jsou naše oprávněné zájmy podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Právním základem použitelným pro zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů týkajících se Vaší osoby (pro stejné účely), je zjištění, výkon nebo procesní obrana práv v soudním řízení podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR

 

2.   DALŠÍ ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ RÁMEC

2.1   Pokud vyjádříte svůj souhlas, Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány pro následující účely:

 a.  vydávání informačních a marketingových zpráv o službách nabízených GI (včetně vzdělávacích iniciativ, profesního rozvoje a koučinku) nebo za účelem provádění statistických studií a výzkumů a/nebo průzkumů trhu prostřednictvím tradičních (zejména poštou a telefonními hovory s operátory) a automatizovaných způsobů komunikace (e-mail, textová zpráva, multimediální zpráva a systémy pro okamžité zasílání zpráv (Instant Messaging)),

  b.  vydávání informačních nebo marketingových zpráv o službách nabízených jinými společnostmi skupiny v rámci EU i mimo ni (např. vzdělávací iniciativy, profesní rozvoj, koučink, outsourcing, vyhledávání a výběr pracovníků a tzv. „executive searches“) a za účelem provádění a statistických studií a výzkumů a/nebo průzkumů trhu prostřednictvím tradičních (zejména poštou a telefonními hovory s operátory) a automatizovaných kontaktních metod (e-mail, textová zpráva, multimediální zpráva a systémy pro okamžité zasílání zpráv (Instant Messaging)).

2.2   Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely popsané v bodě 2.1 je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3   Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro výše popsané účely je zcela dobrovolný. Z tohoto důvodu, pokud byste odmítli poskytnout souhlas se zpracováním pro tyto účely, Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely popsané v bodě 1 výše.

 

3.   KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ, ZDROJ DAT A ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ ÚDAJŮ

3.1   GI získává zejména následující společné kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, heslo, datum narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, údaje o vzdělání, pracovní zkušenosti a další informace, které jste uvedli ve Vašem životopise a/nebo poskytli během pohovoru na jedné z našich poboček.

3.2   GI obdrží předmětné osobní údaje od Vás a/nebo z webových stránek spravovaných třetími stranami, nebo ze sociálních sítí, prostřednictvím kterých GI zveřejňuje volné pracovní pozice (jménem svých klientů nebo sama za sebe), nebo prostřednictvím kterých lze vyhledávat informace o profilech kandidátů.

3.3   V případě, že odpovíte na inzerci nebo v případě Vaší dobrovolné žádosti, dostanete příležitost prohlásit, že náležíte do chráněné kategorie, a to buďto ve formulářích o sběru dat na Webových stránkách, nebo během telefonického hovoru nebo pohovoru na některé z našich poboček. Tato informace popisuje Váš zdravotní stav, tvoří součást zvláštních kategorií údajů podle článku 9 odst. 1 GDPR a bude zpracovávána v souladu s příslušnými platnými předpisy.

3.4   Právním základem vztahujícím se na zpracování zvláštních kategorií údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu bodu 3.3, je podle článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR Váš výslovný souhlas.
Pokud nevyjádříte svůj souhlas, nebude možné zpracovávat osobní údaje o chráněné kategorii, do které náležíte.

3.5   Žádáme Vás, abyste do svého životopisu nikdy neuváděli jakékoliv osobní údaje ze zvláštní kategorie údajů (osobní údaje odhalující Váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické podrobnosti nebo biometrické údaje používané pro jednoznačnou identifikaci jednotlivce, nebo údaje týkající se Vašeho zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace).

 

4.   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1   V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje pro registraci přes Webové stránky, nebo údaje pro účely vyhledávání a výběru v případě dobrovolné žádosti ve smyslu části 1, jsou tyto osobní údaje zadány do databáze Společnosti a uloženy po dobu 30 měsíců po jejich zadání, resp. od data Vaší poslední s Webovými stránkami (přístup, aktualizace údajů, nebo nahrání Vašeho životopisu do systému) nebo komunikace s agenturou, ledaže na základě naší žádosti budete před uplynutím počátečního období uložení dat souhlasit s prodlouženou dobou pro uložení osobních údajů.

4.2   V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje pro registraci přes Webové stránky, nebo údaje pro účely vyhledávání a výběru v případě odpovědi na inzerci o konkrétní volné pracovní pozici ve smyslu části 1, a pokud byste vyslovili svůj nesouhlas s uložením Vašich osobních údajů pro účely budoucích výběrových řízení, budou Vaše osobní údaje zadány do databáze Společnosti a uloženy po celou dobu trvání výběrového řízení až do jeho úplného ukončení, a to i v případě, že nebudete vybráni.

4.3   V případě zpracování osobních údajů pro účely zjišťování, uplatnění nebo procesní obrany práva ve smyslu části 1, budou osobní údaje uloženy v archivu a uchovávány po celou dobu trvání daného sporu a až do doby, kdy uplynou lhůty pro podání opravných či jiných prostředků, na základě kterých by mohlo být konečné rozhodnutí napadeno.

4.4   V případě zpracování osobních údajů pro dodatečné účely popsané v bodě 2.1 budou osobní údaje zadány do databáze Společnosti a uloženy po dobu uvedenou v bodě 4.1, nebo do doby, než svůj souhlas neodvoláte.

4.5   Po uplynutí výše uvedených dob pro uložení údajů budou tyto údaje zničeny nebo převedeny do anonymizované podoby.

 

5.   ZPŮSOB POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮSLEDKY JEJICH NEPOSKYTNUTÍ

5.1   Poskytnutí osobních údajů označených hvězdičkou v registračním formuláři na Webových stránkách je nezbytným předpokladem, aby GI mohla dokončit Vaši registraci ve smyslu bodu 1. V případě, že odmítnete poskytnout požadované osobní údaje, nebude možné, aby GI dokončila Vaši registraci přes Webové stránky.

5.2   Poskytnutí osobních údajů označených hvězdičkou ve formuláři o sběru dat na Webových stránkách nebo údajů podle požadavku agentury (nebo některé z jejich poboček) je nezbytným předpokladem, aby GI mohla postupovat v procesech vyhledávání a výběru popsaných v bodě 1. V případě, že odmítnete poskytnout požadované osobní údaje, nebude možné, aby GI brala v úvahu Vaši kandidaturu.

5.3   Poskytnutí osobních údajů popsaných v bodě 2 výše je volitelné (dobrovolné). V případě, že odmítnete poskytnout osobní údaje nebo nevyjádříte svůj souhlas, nebude to mít žádný důsledek pro Vaši registraci přes Webové stránky a nebude to bránit ani tomu, aby GI pokračovala v procesech vyhledávání a výběru.

 

6.   METODY ZPRACOVÁNÍ

Proces zpracování osobních údajů je založen na zásadách korektnosti, zákonnosti, transparentnosti a minimalizaci osobních údajů (tzv. privacy by design). Zpracovávání osobních údajů může probíhat ručně nebo s využitím automatizovaných postupů za účelem umožnění uložení, zpracování a přenosu dat, a to tak, že bude prováděno prostřednictvím vhodných technických a organizačních postupů, které, vedle přiměřených opatření k zajištění možnosti okamžitého zrušení nebo úpravy osobních údajů nevhodných pro účely, pro které mají být zpracovávány, zaručují bezpečnost, důvěrnost, vnitřní neporušitelnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb a zabraňují riziku ztráty, zničení, neoprávněného přístupu nebo zveřejnění, nebo nezákonnému použití osobních údajů.

 

7.   PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1   Vaše osobní údaje smí zpracovávat pouze zaměstnanci oddělení Společnosti, kteří jsou k tomu pro výše uvedené účely oprávnění. Dotčení zaměstnanci obdrželi vhodné provozní pokyny k činnostem, které jimi budou vykonávány.

7.2   Pro účely popsané v bodě 1 je GI oprávněna předat Vaše osobní údaje těmto osobám:

–  zákaznické společnosti nebo subjekty,
–  Ministerstvo práce a sociálních věcí,
–  veřejné instituce, pokud jde o aktivní politiky zaměstnanosti nebo opatření v oblasti zaměstnanosti,
–  ostatní hospodářské subjekty, pokud jsou partnery GI,
–  osoby vykonávající právní poradenství,
–  instituce odborné přípravy,
–  společnosti skupiny v Itálii nebo v zahraničí.

Společnost GI může vaše osobní údaje předat společnostem skupiny v Itálii nebo v zahraničí za účelem popsaným v bodě 3 výše.

7.3   Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány i externími subjekty výslovně určenými ke zpracování osobních údajů, které GI poskytují:

–  služby správy a údržby Webových stránek,
–  služby správy a údržby databází kandidátů,
–  služby archivace,
–  služby zasílání zpráv,
–  služby průzkumu trhu.

7.4   Aktualizovaný seznam příjemců je k dispozici v našem sídle nebo na žádost prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu privacy@gigroup.com.

7.5   Osobní údaje poskytnuté kandidáty nebudou předmětem zveřejnění.

 

8.   PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

8.1   Vaše osobní údaje mohou být převedeny společnostem usídleným mimo Evropskou unii, a to konkrétně:

a.  v Argentině a ve Švýcarsku, tj. v zemích, jejichž úroveň ochrany osobních údajů považuje Evropská komise za uspokojivou podle článku 45 GDPR,

b.  v Brazílii, Číně, Kolumbii, Hongkongu, Indii, Černé Hoře, Rusku, Srbsku a Turecku pod podmínkou, že GI a příjemce údajů podepíší standardní smluvní doložky přijaté nebo schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) GDPR.

8.2   Rozhodnutí o přiměřenosti úrovní ochrany je možné získat na následující e-mailové adrese: privacy@gigroup.com .
Kopii standardních smluvních doložek podepsaných GI lze obdržet na žádost prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: cz.privacy@gigroup.com .

 

9.   PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1   Subjekty údajů mají práva popsaná v článcích 15 až 22 GDPR.

9.2   Konkrétně mohou subjekty údajů požádat správce údajů o přístup k osobním údajům a jejich smazání, úpravě nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných osobních údajů a o omezení zpracování dat v případech popsaných v článku 18 GDPR[1].

9.3   Subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů nezbytných k oprávněnému sledování zájmů správce osobních údajů, a to zcela nebo částečně.

9.4   Pokud jsou splněny podmínky pro předávání osobních údajů podle článku 20 GDPR[2], mají subjekty údajů také právo obdržet osobní údaje poskytnuté správci osobních údajů ve strukturovaném formátu pro běžné použití, který je strojově čitelný a – pokud je to technicky možné – bez překážek předat tyto osobní údaje jinému správci údajů.

9.5   Subjekty údajů mají právo podávat stížnosti příslušnému orgánu dozoru (v členském státě obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo ve státě, v němž došlo k údajnému porušení). V České republice se tímto orgánem rozumí: Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: uoou.cz .

9.6   Tato práva mohou být vykonávána zasláním dopisu na níže uvedenou adresu nebo zasláním e-mailové zprávy na následující adresu: privacy@gigroup.com. Předpokládá se, že pokud je žádost za tímto účelem zaslána elektronicky, informace budou poskytnuty v elektronickém formátu vhodném pro běžné použití.

 

10.   ODVOLÁNÍ SOUHLASU

10.1   Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat souhlas, který udělili, a to na osobním účtu prostřednictvím Webových stránek nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@gigroup.com.

10.2   Odvolání souhlasu nemá vliv na legitimní povahu zpracování na základě souhlasu, který jste poskytli před jeho odvoláním.

 

11.   KONTAKTUJÍCÍCH ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 247 91 547.

 

12.   KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Pověřence pro ochranu údajů [DPO] lze kontaktovat na tel. 778 466 272 a na adrese dpo@gigroup.com .

 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[1] Pokud:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

[2]   Pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně.