Prostřednictvím našich služeb chceme jako hráči na trhu v celosvětovém měřítku přispět k rozvoji trhu práce, výchově a k osobním a společenským hodnotám práce.

 

Hodnoty

Činnost každé jednotlivé společnosti, která je součástí skupiny, se zakládá na souboru hodnot, které přizpůsobují postoj skupiny Gi Group k trhu práce a občanské společnosti, v níž působí.

 

Práce

„Svou prací se snažíme podílet se na úsilí, které vyvíjejí všichni lidé a všechny národy, aby vybudovali počátek štěstí“.

Gi Group chápe práci jako prostředek k realizaci osobnosti a jejích přání i jako participaci na budování většího prospěchu, který by mohl přetrvat do budoucnosti. Proto je činnost skupiny Gi Group zaměřena na realizaci pracovních příležitostí, které by lidem umožnily vytvořit budoucnost odpovídající jejich vlastním očekáváním a nárokům, při dodržování zásad rovnosti, nestrannosti, ochrany důstojnosti a bezpečnosti lidí a proti jakékoli formě diskriminace a nezákonnosti.

 

Pozornost

Gi Group věří, že jediný skutečný způsob, jak mohou vlastní zaměstnanci a zástupci plnit své pracovní poslání, spočívá v tom, že práci věnují maximální péči a pozornost. Práce musí být provedena dobře pro ně samotné i pro ty, jimž je určena. V této souvislosti je důležitou zásadou činnosti skupiny Gi Group kvalita služeb, zakotvená v silné dvoustranné a komplementární orientaci na:

  • klienty, ať již firmy či kandidáty, s cílem uspokojit jejich specifické potřeby pomocí účelových nástrojů a služeb a nabídnout jim skutečná, cílená a trvalá řešení, která by vytvářela hodnoty;
  • lidi, s cílem posílit uznání vlastní hodnoty a vědomí si velkého významu, který pro člověka představuje práce, starat se o lidi a přijímat je s přesvědčením, že firma může v jejich životě plnit výchovnou funkci.

 

Neustálé vzdělávání a inovace

Gi Group si uvědomuje veřejnou a společenskou funkci svého poslání. Jako nadnárodní personální agentura se musí prezentovat jako prvořadý partner pro instituce a aktivně se podílet na definování nových a lepších pravidel pro rozvoj trhu a místních komunit prostřednictvím importování a exportování těch nejlepších globálních zkušeností z praxe.

 

Odpovědnost

Gi Group si je také vědoma, že prospěch, který chce svým každodenním úsilím vytvořit, závisí na individuální odpovědnosti jednotlivých složek firmy.
Jednotlivé firmy skupiny a každý jejich zaměstnanec či jednotlivec působící jejich jménem proto musí přijmout odpovědnost, která je přiměje k tomu, aby jednali vědomě a přitom respektovali:

  • všeobecně uznávaná lidská práva a zároveň je aktivně chránili;
  • zákony zemí, v nichž skupina působí, a bránili zneužívání a korupci v jakékoli jejich podobě;
  • předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti práce a podporovali povědomí o nich za přijímání nejefektivnějších preventivních opatření;
  • životní prostředí za podpory nejmodernějších iniciativ, technologií a postupů směřujících k jeho ochraně.

 

Ekonomičnost

Gi Group je přesvědčena, že schopnost firmy jasně udržovat podmínky rovnováhy a výkonnosti na trhu je nepominutelnou zárukou pro zdravou činnost podniku a pro realizaci potřeb a cílů zainteresovaných stran. Musí propojovat firemní kontinuitu s excelencí služeb a nesmí být chápána jako poslední cíl činnosti, ale jako prostředek podpory organizace, zaměstnanců, ekonomické a společenské struktury, do níž je podnik začleněn, a musí být prováděna za striktního dodržování zákonů a podle zásad volné, regulované a poctivé hospodářské soutěže.

 

Týmový duch

Gi Group je přesvědčena, že lidé jsou hlavním bohatstvím pro organizaci, která je založena na vzájemných vztazích a orientována na podporu šíření rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (Work-Life Balance), a že pouze týmová práce a plné nasazení pro poslání firmy mohou umožnit jeho dosahování.

Vnímat hodnoty, poslání a firemní pokyny jako koherentní s vlastní vizí práce pro zaměstnance znamená přejít od pasivity k proaktivitě. Všichni ve skupině Gi Group jsou podněcováni k vytváření komunikativního vztahu s kolegy i nadřízenými, aby si mohli vyměňovat názory na pracovní podmínky a předkládat zlepšovací návrhy produktů a podnikových procesů, které by vytvářely hodnoty pro všechny zainteresované strany.

Výměna názorů musí totiž charakterizovat nejen vztahy mezi kolegy, ale také vztahy se zainteresovanými stranami za účelem udržení prostředí úcty, vážnosti, dobré pověsti každého a společného zajištění růstu.